Regulamin i polityka prywatności

Spis treści


POSTANOWIENIA OGÓLNE 

DEFINICJE 

Administrator 
Platforma 
Użytkownik
Konto Użytkownika 
Produkt 
Kupujący 
Dostawca 
Zamówienie 
Transakcja 
Miejsce Odbioru 
Gwarancja 
Newsletter 
Operator logistyczny 

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA 

ZAMÓWIENIA I DOSTAWY 

PŁATNOŚCI 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

GWARANCJA JAKOŚCI I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

NEWSLETTER 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 

Regulamin platformy Czasnazdrowe.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy www.czasnazdrowe.pl, zwanej dalej Platformą

DEFINICJE

Administrator
„Czas Na Zdrowe Leszek Kubica” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Gosława 10a, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-13-54, REGON 381767120
Administrator nie jest stroną umowy kupna - sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Dostawcą
Platforma
System informatyczny prowadzony przez Administratora pod adresem www.czasnazdrowe.pl, umożliwiający Dostawcom publikowanie ofert sprzedaży swoich Produktów, a Kupującym dokonywanie ich Zamówień; a także udostępniający Kupującym narzędzie do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze
Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto Użytkownika dokonując rejestracji na Platformie i zaakceptowała Regulamin

Konto Użytkownika
Konto prowadzone przez Platformę o unikalnym adresie login i haśle, przeznaczone do korzystania z Platformy przez Użytkownika.

Stworzenie przez Użytkownika Konta i podpisanie Regulaminu poczytuje się za zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Produkt
Wysokiej jakości produkt spożywczy (nie będący wytworem przemysłu spożywczego, tzn. wytworzony w warunkach naturalnych lub do nich zbliżonych, z ograniczoną ilością stosowania sztucznych nawozów, chemicznych środków ochrony roślin i chemicznych dodatków do żywności) przeznaczony przez Dostawcę do sprzedaży za pośrednictwem Platformy.
Kupujący
Użytkownik nabywający towary od Dostawcy za pomocą narzędzia internetowego, jakim jest Platforma.
Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
Dostawca
Użytkownik, który jest producentem rolnym lub producentem żywności i który sprzedaje swoje wyroby Kupującym za pośrednictwem Platformy.
Użytkownik publikujący na Platformie wiążące oferty sprzedaży swoich Produktów w cyklach tygodniowych, zamieszczający na na Platformie:
opis swojej działalności
ceny, opis, zdjęcia Produktów i sposób ich produkcji
Zamówienie
Oświadczenie woli Kupującego zawarcia umowy zakupu Produktów wyrażonej w postaci przyjęcia oferty Dostawców przez określenie liczby i ilości zamówionych Produktów na Platformie.
Transakcja
Sprzedaż Produktów dokonywana pomiędzy Dostawcą a Kupującym za pośrednictwem Platformy. Momentem zawarcia Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży) jest złożenie Zamówienia na Platformie przez Kupującego.
Miejsce Odbioru
Wybrane spośród katalogu miejsc, miejsce, w którym Kupujący w wyznaczonym czasie odbiera zamówione Produkty
Gwarancja
Gwarancja udzielana Kupującym przez Dostawcę na jakość i prawidłową ilość Produktów.
Newsletter
Bezpłatna usługa świadczona przez Administratora polegająca na przesyłaniu informacji drogą mailową
Operator logistyczny
Administrator lub podmiot świadczący na zlecenie Administratora usługi odbioru od Dostawców, konfekcjonowania, opakowania i dostawy do Kupujących zamówionych Produktów.
Tydzień rozliczeniowy
Tydzień kalendarzowy liczony w dniach od poniedziałku do piątku

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja odbywa się pod adresem internetowym www.czasnazdrowe.pl/profil/zarejestruj.html.
2. Użytkownik podaje swoje dane, hasło, Miejsce Odbioru, akceptuje niniejszy Regulamin i decyduje , czy chce otrzymywać Newsletter.
3. Po wprowadzeniu danych Użytkownik otrzymuje na wprowadzony adres mailowy wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którą należy potwierdzić
4. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji na Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Platformy
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora.
5. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet[EXPLORER, CHROME] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub
b) [przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą […],
c) minimalna rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

1. Platforma umożliwia dokonywanie zakupów od Dostawców z wykorzystaniem sieci Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
2. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie jest bycie zarejestrowanym Użytkownikiem
3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien się zalogować na swoje Konto, wybrać odpowiednie ilości zamawianych Produktów i metodę płatności.
4. Po złożonym Zamówieniu Kupujący otrzymuje mailem potwierdzenie Zamówienia zawierające wszelkie jego istotne dane
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich brutto. Nie uwzględniają ceny dostawy.
6. Ceny podane są za jednostkę sprzedaży, która podana jest przy każdym Produkcie.
7. Kupujący składają na Platformie Zamówienia na dany tydzień rozliczeniowy do poniedziałku godz. 23:00.
8. Jeżeli Dostawca nie jest pewien, czy będzie mógł zaoferować dany Produkt, zaznacza przy Produkcie opcję: „Produkt może być ograniczony ilościowo”.
9. Zamówienia złożone później (po godz. 23:00 w poniedziałek) przechodzą do realizacji na kolejny tydzień rozliczeniowy.
10. Jeżeli ilość przygotowanych przez Dostawców Produktów będzie się różniła od zamówionej, Dostawca dokona korekty zamówienia i Kupujący otrzyma skorygowane potwierdzenie Zamówienia na swój adres mailowy. W sytuacji takich korekt Kupujący otrzyma zwrot nadpłaconych środków lub przejdą one na kolejne zamówienie, lub dopłaci różnicę.
11. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, jeżeli nie jest uregulowana należność za poprzednie Zamówienie.
12. Administrator organizuje dostawę zakupionych Produktów do Miejsc Dostaw, w których Kupujący odbierają swoje Zamówienia
13. Kupujący powierniczo dokonują zapłaty za Produkty na konto Administratora, z którego po okresie Gwarancji środki są przekazywane na konto Dostawcy.
14. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione Produkty w wyznaczonym w Zamówieniu Miejscu Odbioru i czasie
PŁATNOŚCI

1. Płatność za zamówione Produkty jest dokonywana bezgotówkowo jako przedpłata lub w trakcie odbioru Zamówienia.
2. Płatności Kupujących za Produkty są dokonywane za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych współpracującego z Administratorem. Płatność realizowana na rzecz Dostawcy przekazywana jest powierniczo na rachunek Administratora. Po upływie okresu Gwarancji na dostarczone do Kupujących Produkty (3 dni robocze od daty dostawy Kupującemu), płatność jest przekazywana przez Administratora Dostawcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Administratora podany w niniejszym regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru .
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- pocztą na adres: Leszek Kubica Czas Na Zdrowe, ul. Gosława 10a, 44-300 Wodzisław Śląski,
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: leszek@czasnazdrowe.pl
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Administrator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Produkty należy odesłać na adres: Leszek Kubica Czas Na Zdrowe, ul. Gosława 10a, 44-300 Wodzisław Śląski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Administratora o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
8. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku umów: 
a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Przedmioty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

GWARANCJA JAKOŚCI I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Kupujący otrzymują od Dostawców Gwarację na jakość i prawidłową ilość Produktów. Obejmuje ona 3 dni robocze, w czasie których Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionych Produktów.
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi nieprawidłową ilość Produktów lub ich wady, ma prawo do złożenia reklamacji.
3. Reklamacje należy przysyłać niezwłocznie po zauważeniu wady na formularz reklamacyjny na Platformie lub na adres mailowy leszek@czasnazdrowe.pl
4. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to wymagane, wcześniej go odpowiednio zabezpieczając np w warunkach chłodniczych.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu wpływu.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
7. W przypadku uznanej reklamacji Kupujący otrzyma zwrot środków na swoje konto lub otrzyma Produkt bez wad.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Dostawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich jakość określoną w niniejszej umowie, opakowanie, oznakowanie, przestrzeganie przepisów sanitarnych, a także za zgodność Produktów z wszelkimi dotyczącymi ich normami prawnymi. Są także odpowiedzialni za wymagane prawem udokumentowanie sprzedaży dla Kupujących.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowy opis Produktów w zamieszczonych przez siebie ofertach.
3. Jeżeli Kupujący wyrażą chęć odwiedzenia Dostawcy i zapoznania się z jego sposobem produkcji sprzedawanych Produktów, ten po uprzednim uzgodnieniu terminu, zorganizuje taką wizytę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Platformy, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się na Platformie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Produktu
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia). Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas Administrator przetwarza dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
- imię i nazwisko
- nick
- adres e-mail
2. Dokonywania zakupów na Platformie:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
- nick
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

Podstawa prawna przetwarzania
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Użytkownika, wyrażoną w chwili rejestracji na Platforie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej na Platformie transakcji.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się na Platformie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Platformy.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikom następujące prawa:
a) W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje Użytkownika z Platformy a dane Użytkonika nie będą przez Administratora przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
b) W każdej chwili Użytkownik może żądać aby Administrator usunął dane Użytkownika – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika na Platformie a dane Użytkownika nie będą przez Administratora przetwarzane.
c) W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych Użytkownika zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika na Platformie, a dane Użytkownika nie będą przez Administratora przetwarzane.
d) Użytkownik może zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W każdej chwili Użytkownik może zażądać, aby Administrator poprawił bądź sprostował dane osobowe Użytkownika.
e) Użytkownik może żądać aby Administrator przekazał posiadane dane osobe Użytkownika do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego Administrator ma przekazać dane Użytkownika oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych Użytkownika i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
f) W każdej chwili Użytkownik może zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika.
g) Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Administratora działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są do czasu usunięcia konta Użytkownika z Platformy. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownika ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika bądź zażądania przez Użytkownika ich usunięcia.
2. W systemach Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np.:
- niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi. 
- dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może zgłaszać do Administratora w wybrany sposób:
Wiadomości e-mail na adres: leszek@czasnazdrowe.pl
Poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platforie
listownie na adres: Leszek Kubica Czas Na Zdrowe, ul. Gosława 10a, 44-300 Wodzisław Śląski

Cookies
Portal używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów Administratora do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Platformy.
NEWSLETTER

1. Użytkownik decyduje, czy chce korzystac z usługi Newsletter
2. W ramach usługi Newsletter Administrator będzie przesyłał nieodpłatnie na podany przez Użytkownika adres mailowy specjalne informacje (m.in. nt. zdrowego żywienia, przepisów kulinarnych, wydarzeń, zmian w ofertach Dostawców)
3. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny i ponoszenia żadnych kosztów zrezygnować z usługi Newsletter

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: leszek@czasnazdrowe.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w 14 dni po jego opublikowaniu na Platformie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu przez komunikat na Platformie. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany regulaminu, będzie to skutkowało usunięciem jego Konta na Platformie.
3. Usunięcie Konta Użytkownika na jego prośbę lub dokonane przez Użytkownika osobiście poczytuje się za rozwiązanie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie materiały zamieszczone na Platformie są przedmiotem praw autorskich Administratora lub innych Użytkowników i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

INNE

KOSZT DOSTAWY

Administrator określa koszt dostawy pojedynczego zamówienia na kwotę 15 PLN. Koszt ten doliczany jest do wartości zamówienia chyba, że Administrator zwolni z niego Kupującego.

KAUCJA ZWROTNA ZA OPAKOWANIE

1. Administrator ustala wysokość kaucji zwrotnej za opakowania wielorazowego użytku przekazane wraz z zamówionymi Produktami Kupującemu:
- torba wielokrotnego użytku: 5 PLN;
- skrzynka wielokrotnego użytku: 20 PLN
Koszt tych opakowań będzie doliczany do ceny zamówienia chyba, że Administrator zwolni z niego Kupującego.
2. Kaucja zwracana będzie w przypadku zwrotu opakowań wielorazowego użytku w stanie niepogorszonym do Administatora. W przypadku zwrotu opakowań wielorazowego użytku uszkodzonych, zabrudzonych lub w inny sposób nieprzydatny do przeznaczonego użytku,. Administrator uprawniony jest do odmowy zwrotu kaucji.
3. Zwrot kaucji dokonany będzie w terminie 7 dni od daty zwrotu opakowań wielorazowego użytku przelewem na rachunek bankowy Kupującego